Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
ANGLIČTINA LUNDONIA
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
2
ANGLIČTINA LUNDONIA
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
3
ANGLIČTINA LUNDONIA
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
4
ANGLIČTINA LUNDONIA
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
5
ANGLIČTINA LUNDONIA
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
6
ANGLIČTINA LUNDONIA
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
7
ANGLIČTINA LUNDONIA
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
8
ANGLIČTINA LUNDONIA
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
9
ANGLIČTINA LUNDONIA
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
10
ANGLIČTINA LUNDONIA
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
11
ANGLIČTINA LUNDONIA
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
12
ANGLIČTINA LUNDONIA
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
13
ANGLIČTINA LUNDONIA
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
14
ANGLIČTINA LUNDONIA
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
15
ANGLIČTINA LUNDONIA
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
16
ANGLIČTINA LUNDONIA
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
17
ANGLIČTINA LUNDONIA
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
18
ANGLIČTINA LUNDONIA
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
19
ANGLIČTINA LUNDONIA
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
20
ANGLIČTINA LUNDONIA
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
21
ANGLIČTINA LUNDONIA
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
22
ANGLIČTINA LUNDONIA
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
23
ANGLIČTINA LUNDONIA
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
24
ANGLIČTINA LUNDONIA
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
25
ANGLIČTINA LUNDONIA
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
26
ANGLIČTINA LUNDONIA
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
27
ANGLIČTINA LUNDONIA
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
28
ANGLIČTINA LUNDONIA
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA - NEMAZAT > :: Povinně zveřejněné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb.,    o svobodném přístupu k informacím, v platném znění :

Informace pro veřejnost

Mateřská škola Štěchovice, okr. Praha západ je podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem. Jako taková má tedy povinnost poskytovat informace týkající se její působnosti.  

Žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba. Splňuje-li žádost o informaci všechny náležitosti (*), je srozumitelná a vztahuje se k působnosti mš, poskytne mateřská škola žadateli odpověď do 15 dnů od přijetí podání nebo data upřesnění žádosti.

Žádost o informaci na základě zákona 106/1999 Sb. můžete doručit:  

 • e-mailem na adresu: reditelka_ms@stechovice.info
 • ústně - osobně i telefonicky : 242 413 670, 777 030 370
 • poštou na adresu: MŠ Štěchovice, Hlavní 325, 252 07 Štěchovice

(*) Náležitosti žádosti:  

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

DOKUMENT, který pomáhá orientovat se v tomto zákoně: dalsich_106_odpovedi.pdf

------------------------------------------------------------------------

Povinně zveřejňované informace podle pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školské úřady, Českou školní inspekci a ředitele škol, předškolních a školních zařízení k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění.

Tento zákon zaručuje právo veřejnosti na informace v působnosti státních orgánů, orgánů územní samosprávy a subjektů, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy a zároveň stanoví podmínky, za kterých jsou tyto orgány a osoby povinny poskytovat informace ve své působnosti (naplnění Listiny základních práv a svobod).

OSNOVA

 1. Úplný název povinného subjektu
 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Bankovní spojení
 6. Identifikační číslo organizace
 7. Zápis v rejstříku škol MŠMT
 8. Dokumenty
 9. Žádosti o informace
 10. Příjem žádostí
 11. Opravné prostředky

  12. Formuláře
 12. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
 13. Předpisy
 14. Sazebník úhrad za poskytování informací
 15. Licenční smlouvy
 16. Seznam organizací
 17. Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací

 

 1. Úplný název - Mateřská škola Štěchovice, okr. Praha západ
 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu

Viz ZŘIZOVACÍ LISTINA Mateřské školy Štěchovice, okres Praha – západ, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice vydaná Městysem Štěchovice, okres Praha – západ dne 1. listopadu 2006, s účinností ke dni 1. lednu 2003, bez č.j. s dodatky (k nahlédnutí u ředitelky MŠ)

PRÁVNÍ FORMA: příspěvková organizace městyse

Zřizovatel : Městys Štěchovice

Právní forma zřizovatele: městys - IČ: 00241725, DIČ: CZ00241725
Adresa zřizovatele :Hlavní 3, 252 07 Štěchovice, okr. Praha západ           

webové stránky: www.stechovice.info

MŠ je právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení. Ředitelka je současně statutárním orgánem právnické osoby.

Pravomoce a působnost ředitele školy vymezuje §164 a 165 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

3. Organizační struktura

Samostatná mateřská škola – právní subjektivita

Organizační řád - škola má celkem 3 součásti :

 1. mateřská škola
 2. jídelna MŠ
 3. školní jídelna - výdejna

Mateřská škola Štěchovice je trojtřídní s kapacitou 76 žáků. Děti jsou do tříd zařazeny podle věku. O děti pečuje kolektiv 6 pedagogických pracovnic a školnice :

ředitelka - Jaroslava Marková

zástupce ředitelky - Věra Karlovská

učitelky  Hana Bechyňová, Bc. Olga Procházková, Stanislava Jirsová,Tereza Lorencová

školnice - Zdena Andělová

uklízečka - Jana Šimáčková

Provozní doba:   6:45 - 17:00

Součástí mateřské školy je školní jídelna pro základní školu s kapacitou 300 jídel. Mateřská škola v rámci doplňkové činnosti vaří obědy pro veřejnost

hospodářka - Kristýna Křivonosková

hlavní kuchařka - Dana Marková

kuchařky - Alena Kaltounková

Jana Kučerová

Lenka Homolová

Miroslava Stránská

Šárka Šimáčková

 

 1. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa
Mateřská škola Štěchovice, okr. Praha západ
Hlavní 325

252 07 Štěchovice


Úřední hodiny - dle dohody s ředitelkou školy

Telefonní čísla

kancelář školy (ředitelna) : 242 413 670

mobil: 777 030 370


E-mail: materska.skola@stechovice.info, reditelka_ms@stechovice.info

Adresa internetové stránky: http://www.msstechovice.cz


5. Bankovní spojení: Poštovní spořitelna

č.ú. na školné  181789046/0300

č.ú. na stravné 186049354/0300

 

 1. : 71001247

 

 1. Rejstřík škol:

Datum zápisu školy do rejstříku: 1.1.2005

Datum zahájení činnosti: 18. 4. 1996

Resortní identifikátor (RED_IZO): 600052753

 

 1. Dokumenty:k nahlédnutí u ředitelky - bude vloženo na web jako jednotlivé odkazy

Dokumenty školy (výběr)

 1. Školní vzdělávací program
 2. Rozpočet za uplynulé období - údaje o schváleném rozpočtu
 3. Plán práce
 4. Seznam inspekčních zpráv MŠ: http://www.csicr.cz/cz/dokumenty/inspekcni-zpravy?d=2948
 5. Řídící směrnice školy
 6. Základní dokumentace školy:

- Zřizovací listina 
- Potvrzení ve funkci 
- Živnostenský list
- Rozhodnutí o zařazení do sítě škol
- Změna kapacity MŠ
- Výjimky v počtu dětí 
- Výkaz o MŠ
- Výkaz o společném stravování
- Výkaz o ředitelství
- Výkaz o úrazech
- Roční výkaz

 1. Žádosti o informace

Právo na informace je zakotveno v Listině práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba. Mateřská škola Štěchovice, okr. Praha západ je povinna poskytovat informace vztahující se ke své činnosti.
Ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji činí a komu je určena. Žádost o informaci lze učinit :

a) ústně osobně v kanceláři školy + telefonicky

b) písemně - poštou na adresu školy nebo e-mailem

      10. Příjem žádostí

osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy Jaroslava Marková, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky Věra Karlovská

tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti výše uvedené (*), na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní

 1. Opravné prostředky

  Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., je možno podat opravný prostředek a to odvolání. Odvolání lze podat do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje - odboru školství, mládeže a tělovýchovy podáním učiněným u ředitelky mateřské školy.
 2. Formuláře

Formuláře týkající se poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou k dispozici u ředitelky MŠ.

Další formuláře k vyzvednutí:

- Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
- Evidenční list pro dítě
- Přihláška ke stravování
- formuláře lze získat v provozní době v kanceláři ředitelky školy.

 

 1. Návody na řešení různých životních situací

Stránky Ministerstva školství: http://www.msmt.cz/rodic

Stránky Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx

Portál veřejné správy ČR + http://portal.gov.cz - sekce ŽIVOTNÍ SITUACE

www.otevrete.cz

 1. Předpisy

Seznam dokumentů povinného subjektu, které mohou být podle zákona poskytnuty.

Přehled nejdůležitějších právních předpisů (výběr):

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících Zákonů
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Vyhlášky MŠMT - www.msmt.cz/dokumenty/vyhlasky
 • www.rvp.cz
 1. Sazebník úhrad: sazebník úhrad nebyl prozatím vydán
 2. Licenční smlouvy: ne
 3. Seznam organizací -MŠ nezřizuje žádné organizace
 4. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací /rok 2019/:

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů předkládáme "Výroční zprávu o poskytování informací" za rok 2019.
Mateřská škola Štěchovice, okr. Praha západ - příspěvková organizace.

Za sledované období leden až prosinec 2019 bylo podáno :

podané písemné žádosti o informace: 0

podaná odvolání proti rozhodnutí: 0

opis podstatné části rozsudku soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace: 0

počet stížností podaných podle §16a: 0

další informace vztahující se k uplatnění zákona:

v průběhu roku 2019 zaměstnankyně školy poskytly ústní a telefonické informace nebo kopie listin (dokumentů a formulářů). Nebyly vyžádány žádné informace nad rámec informací zveřejněných vyvěšením.

Výroční zprávu zpracovala Jaroslava Marková, ředitelka školy