ŠKOLNÍ JÍDELNA

SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ.doc

HACCP 2019/20

Provozní řád ŠJ

 

Školní jídelna MŠ oznamuje strávníkům základní školy, kteří budou vzděláváni distanční formou, že mohou odebírat obědy od 13:00 do 13:45. Způsob objednávání obědů zůstává stejný - nutno den předem přihlásit čipem či přes systém www.e-jidelnicek.cz - číslo školní jídelny: 11149

 

 

 

mš jídelníček -12.10.-16.10. 2020.pdf

ZŠ jídelníček -12.10.-16.10. 2020.pdf

Jídelníček pro veřejnost - 12.10.-16.10. 2020.pdf

 

mš jídelníček 19.10.-23.10. 2020.pdf

 

Jídelníček pro veřejnost 19.10.-23.10. 2020.pdf

 

 

Vstup na portál školní jídelny - MŠ Štěchovice, Hlavní 325: www.e-jidelnicek.cz

číslo školní jídelny: 11149

PIN obdržíte u paní Kristýny Křivonoskové - MŠ Štěchovice

-------------------------------

TELEFONNÍ ČÍSLO PRO KOMUNIKACI SE ŠKOLNÍ JÍDELNOU:

774 479 521 pro rodiče strávníků ze ZŠ, učitele a zaměstnance ZŠ, cizí strávníky

 

Elektronické přihlášky běží 24 hodin.

Ceny obědů platné od 1.9.2017

Mateřská škola ( přesnídávka, oběd, svačina + pitný celodenní režim) 

 od 3 do 6 let   40.-Kč

Mateřská škola ( přesnídávka, oběd, svačina + pitný celodenní režim)  

od 7 let           42.-Kč

 

ZŠ (oběd)  do 10 let                   25.-Kč   

ZŠ (oběd) od 11  do 14 let         28.-Kč (dítě dovrší 11let v daném školním roce, tzn.  nar. od 1.9. do 31.8)

ZŠ (oběd)  od 15 let                  30.-Kč ( dítě dovrší 15 let v daném školním roce, tzn. nar. od 1.9. do 31.8)

 

Doplňková činnost

Cizí strávníci (oběd)                    65.-Kč

Houskový knedlík                        20.-Kč

Bramborový knedlík                    25.-Kč

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Společné stravování v mateřské škole,které v předškolním věku zabezpečuje podstatnou část celodenní stravy,pomáhá rodičům dětí s jejich výchovou ke správné výživě,správným stravovacím návykům a správnému životnímu stylu.

Složením a množstvím přijímané stravy ovlivňujeme pozitivně i negativně optimální růst a zdraví člověka.Správný vývoj dětského organismu je závislý na přiměřené a plnohodnotné výživě,která musí být optimálně biologicky a energeticky vyvážena.Pro zajištění vhodného množství a hodnotnosti stravy se ve školních jídelnách řídí doporučenými výživovými normami.Školní jídelna se těmito normami řídí při sestavování jídelního lístku a spotřebního koše.

POKYNY PRO STRÁVNÍKY ŠKOLNÍ JÍDELNY MATEŘSKÉ ŠKOLY

1/ na začátku nového šk.roku se každý strávník opětovně přihlásí k odebírání obědů(přihlášky předá žákům tř.učitel)

2/každý nový strávník obdrží v kanceláři mateřské školy za poplatek 120,- Kč čip,který bude zaregistrován v PC pod jeho jménem a variabilním symbolem po celou dobu odebírání obědů v naší jídelně.strávník obdrží doklad o zaplacení,při ukončení odebírání obědů,při předání nepoškozeného čipu,bude strávníkovi poplatek vrácen.ztrátu,nebo poškození čipu je strávník povinen nahlásit v kanceláři mateřské školy,kde bude čip zablokován a převzít,opět za polatek,čip nový.

3/pokud chce strávník odhlásit obědy natrvalo,musí toto oznámit a odevzdat čip hospodářce MŠ osobně,jinak je veden dál jako strávník a vzniká mu tím dluh na stravném,který je rodič povinen uhradit

4/přihlášky a odhlášky

strávník pomocí čipu zvolí vybrané menu na příští den, případně si odhlásí oběd na následující den, při nepřítomnosti dítěte ve škole mohou rodiče odhlásit nebo přihlásit dítě telefonicky vždy do 14:00 předcházejícího dne na tel.č.242413770-hospodářka ŠJ, 242413670-kancelář MŠ neb 774 479 521, nově na e-mailové adrese: materska.skola@stechovice.info. V tomto případě provede přihlášení nebo odhlášení hospodářka školní jídelny manuálně. V případě neodhlášení si první den nepřítomnosti dítěte mohou rodiče odebrat oběd do přinesených nádob. Upozorňuji na to, že v dalších dnech nepřítomnosti žáka ve škole nemá žák nárok na dotovaný oběd. Vzhledem k tomu, že škola v rámci doplňkové činnosti nabízí obědy pro veřejnost, je možné si oběd objednat (cena oběda je 65,- Kč) do 14 hodin předcházejícího dne. 

5/elektronické přihlášky a odhlášky - UPOZORNĚNÍ

po odevzdání vyplněné přihlášky ke stravování,obdrží strávník PIN a heslo k přístupu na internet pro přihlášení či odhlášení obědů vždy na dny podle následujícího jídelníčku ,krom prvních dvou dnů,z důvodů čipování zde v jídelně a tudíž křížení přihlášek či odhlášek,dle uvedené adresy a hesla a zárověň si může zkontrolat zůstatek svého účtu.

Elektronické přihlášky běží 24 hodin. Písmeno O znamená odebraná strava, při použití čipu u výdajového okénka, nikoli odhláška. N je označení jako strava neodebraná,kdy strávník u výdajového okénka nepoužil čip.

(info možné na tel.čísle 242413770)

6/ způsob platby:  dětem nebudou vydávány složenky ani jiná vyúčtování,rodiče si sami rozhodnou o tom,jakou sumu vloží na účet mateřské školy.máte-li zavedený účet,doporučuji využít převodu z účtu,případně zadat trvalý příkaz,ze sumy,kterou poukážete na účet MŠ,bude stravovací program odpočítavat každý odebraný oběd,pokud by stav na kontě klesl pod cenu jednoho oběda,tak nebude oběd strávníkovi vydán.doporučuji proto včasné vložení peněz na účet MŠ.Pokud zvolíte přímou platbu na pokladně banky nebo na poště,dbejte na přesné vyplnění a vždy uved´te jméno strávníka a jeho přidělený variabilní symbol.V případě více strávníků z jedné rodiny,musí být platby prováděny odděleně-každý strávník má svůj přidělený var.symbol.

Vyúčtování bude provedeno na konci školního roku,přeplatky se převádí do následujícího šk.roku nebo Vám budou na Vaši žádost převedeny na účet plátce.Rodiče mohou požádat o ověření zůstatku svého konta hospodářku MŠ telefonicky . číslo účtu mateřské školy 186049354/0300

        ZMĚNY VE VYHLÁŠCE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

Dne 1.1.2012 vstoupila v platnost novela vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. Novela byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 30.12.2011 pod číslem 463. Zprávy o jejích přípravách se objevovaly od jara 2011 a některé změny byly v jídelnách s napětím očekávány. Co se tedy ve vyhlášce např. mění?

1. Jsou zvýšeny finanční normativy určené pro nákup potravin, a to jak jejich dolní hranice, tak i horní hranice. Cena potravin pro oběd na 1. stupni může být 16-32 (dosud 13,50-26 Kč), pro 2. stupeň 19-34 (dosud 15-27,50), pro středoškoláky 20-37 Kč (dosud 16-29,50 Kč). Finanční norma pro celodenní stravování v MŠ může být 45–75 Kč (dosud 35-59 Kč ).

Přehled nových normativů

Strávníci do 6 let
Snídaně: 7  – 13 Kč
Přesnídávka: 6 – 9 Kč
Oběd: 14 – 25 Kč
Svačina: 6 – 9 Kč
Večeře: 12 – 19 Kč
Celodenní: 45 –75 Kč
Na nápoje: 3 – 5 Kč

Strávníci 7-10 let
Snídaně: 9 - 15 Kč
Přesnídávka: 7 – 12 Kč
Oběd: 16 – 32 Kč
Svačina: 6 – 10 Kč
Večeře: 14 – 25 Kč
Celodenní: 52 – 94 Kč

Strávníci 11-14 let
Snídaně: 10 – 16 Kč
Přesnídávka: 7 – 12 Kč
Oběd: 19 – 34 Kč
Svačina: 7 – 11 Kč
Večeře: 15 – 27 Kč
Celodenní: 58 – 100 Kč

Strávníci 15 a více let
Snídaně: 11 – 17 Kč
Přesnídávka: 7 – 12 Kč
Oběd: 20 – 37 Kč
Svačina: 7 – 11 Kč
Večeře: 17 – 34 Kč
Celodenní: 62 – 111 Kč
II. večeře: 9 – 16 Kč

        PŘI VÝROBĚ JÍDLA SE DÁVÁ PŘEDNOST TRADIČNÍM VÝROBNÍM POSTUPŮM  KLASICKÉ ČESKÉ KUCHYNĚ Z ČERSTVÝCH SUROVIN S VYUŽITÍM NOVÝCH POZNATKŮ TÝKAJÍCÍ SE RACIONÁLNÍ VÝŽIVY A STRAVOVÁNÍ DĚTÍ                 

      

Vážení klienti školní jídelny,

jídelna mateřské školy, jejíchž služeb využíváte, je součástí právního subjektu Mateřská škola Štěchovice. Statutárním zástupcem je ředitelka mateřské školy, která řídí chod školní jídelny.

Proto se prosím obracejte se všemi dotazy a připomínkami na ředitelku mateřské školy Jaroslavu Markovou.

tel.777030370,

 e-mail: reditelka_ms@stechovice.info

 

Srdečně Vás zveme k návštěvě naší jídelny kdykoli v době vydávání obědů, kde si můžete zkontrolovat průběh vydávání jídel, fungování dohledu nad strávníky a úroveň stolování svých dětí.

Základní škola Štěchovice, kterou Vaše děti navštěvují, není od roku 2003 provozovatel školní jídelny, a nemá povinnost dohlížet na chování dětí v jídelně. Za děti, po příchodu do mateřské školy, odpovídá mateřská škola. Ne však za chování dětí při přechodu ze základní školy ani po odchodu z budovy mateřské školy.

Ujišťuji Vás, že všemi podnětnými připomínkami se budu zabývat, Vaše otázky zodpovím a případnou pochvalu jistě přetlumočím obětavým zaměstnancům školní kuchyně, jejichž práce si nesmírně vážím.

Jaroslava Marková- ředitelka mateřské školy

 

                             UPOZORNĚNÍ

DLE  NAŘÍZENÍ  EP A RADY EU  JE  OD 13.12.2014 POVINNOST

INFORMOVAT STRÁVNÍKY O VÝSKYTU ALERGENŮ V POKRMECH -

TYTO BUDOU PAK OZNAČOVÁNY ČÍSLICI U JÍDEL V JÍDELNÍČKU

SEZNAM ALERGENŮ

 

20. 10. Vendelín

Zítra: Brigita

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
ANGLIČTINA LUNDONIA
29
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
ANGLIČTINA LUNDONIA
30
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
ANGLIČTINA LUNDONIA
1
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
ANGLIČTINA LUNDONIA
2
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
ANGLIČTINA LUNDONIA
BRUSLENÍ
3
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
ANGLIČTINA LUNDONIA
4
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
ANGLIČTINA LUNDONIA
5
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
PLAVÁNÍ
ANGLIČTINA LUNDONIA
6
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
ANGLIČTINA LUNDONIA
7
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
ANGLIČTINA LUNDONIA
8
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
ANGLIČTINA LUNDONIA
9
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
ANGLIČTINA LUNDONIA
10
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
ANGLIČTINA LUNDONIA
11
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
ANGLIČTINA LUNDONIA
12
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
ANGLIČTINA LUNDONIA
13
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
ANGLIČTINA LUNDONIA
Ježci v MŠ
14
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
ANGLIČTINA LUNDONIA
Upozornění pro strávníky školní jídelny
15
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
ANGLIČTINA LUNDONIA
BUBNOVÁNÍ
Upozornění pro strávníky školní jídelny
16
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
ANGLIČTINA LUNDONIA
Upozornění pro strávníky školní jídelny
17
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
ANGLIČTINA LUNDONIA
Upozornění pro strávníky školní jídelny
18
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
ANGLIČTINA LUNDONIA
Upozornění pro strávníky školní jídelny
19
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
ANGLIČTINA LUNDONIA
Upozornění pro strávníky školní jídelny
20
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
ANGLIČTINA LUNDONIA
Upozornění pro strávníky školní jídelny
21
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
ANGLIČTINA LUNDONIA
Upozornění pro strávníky školní jídelny
22
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
ANGLIČTINA LUNDONIA
Upozornění pro strávníky školní jídelny
23
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
ANGLIČTINA LUNDONIA
Upozornění pro strávníky školní jídelny
24
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
ANGLIČTINA LUNDONIA
Upozornění pro strávníky školní jídelny
25
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
ANGLIČTINA LUNDONIA
Upozornění pro strávníky školní jídelny
26
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
ANGLIČTINA LUNDONIA
27
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
ANGLIČTINA LUNDONIA
28
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
ANGLIČTINA LUNDONIA
29
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
ANGLIČTINA LUNDONIA
30
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
ANGLIČTINA LUNDONIA
31
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
ANGLIČTINA LUNDONIA
1
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD
ANGLIČTINA LUNDONIA

Návštěvnost stránek

263504